Postavy

Přehled postav

Rozkliknutím otevřete ve velkém rozlišení

Tablo
Tablo

Tablo PDF

Odo de Poilechien

Politika, rodinné vztahy, morální dilemata, západní křesťan

Místodržící Akkonu. Hrabě, úspěšný a bohatý člověk. Manžel Marie a otec Sofie. Šušká se, že to není zrovna králův oblíbenec a král ho nevymění jen proto, že si nechce znepřátelit templáře, kteří za Odem stojí.

Jeho hra bude o schopnosti vyjednávat, trochu o schopnosti kombinovat, a jako šlechtic bude muset tu a tam vzít meč a bojovat. Mnoho postav může Oda vnímat jako záporného hrdinu. Bude řešit morální dilemata a bude muset řešit pořádek jak ve své pokladně, tak i ve vlastní rodině.

Marie de Poilechien

Politika, (romantika,) západní křesťanka, rodinné vztahy, intriky

Urozená dáma, dcera původně německého barona a nynější manželka Oda de Poilechien, správce Akkonu. Jakon hraběnka má značnou moc a společenské i politické postavení. Má silné vazby na vlivné muže v Evropě. Je matkou mladé Sofie.

Čeká ji náročná hra uvnitř rodiny a boj o budoucnost. Možná ji čeká i romantika.

Sofie de Poilechien

Západní křesťanka, šlechtična, vystřízlivění, intriky

Dcera místodržícího Oda má své plány. Tuší, že rodiče už pomalu nakládají majetek na loď a chtějí vyrazit do Francie, jenže ona se tu cítí doma a o Francii jen slyšela. Navíc sem teď přijela královská rodina s půlkou dvora, přece teď nepojedou pryč, když se konečně dostala mezi důležité a zajímavé lidi!

Sofii čeká řešení složitých situací kolem jejich rodiny, možná až moc složitých. A také nějaká romantika.

Guillaume de Beajeu

Politika, vedoucí role, západní křesťan

Velmistr řádu templářů. Zkušený rozvážný muž, jakoby všude měl své lidi. Několikrát předem věděl, co mamlúci udělají a zdá se, že si dobře rozumí i s assassíny, kterých je prý i v Akkonu víc než dost. Je zdatný diplomat, ale zlé jazyky říkají, že hraje na všechny strany a že s ním nikdy nevíte, co je vlastně jeho cílem.

Náročná přesvědčovací hra. A nebude to mít snadné. Úspěch i neúspěch budou mít velké důsledky pro všechny. Žádný rytíř se samozřejmě nevyhne bojovým akcím.

Roger de Flor

Morální dilemata, tajemství, západní křesťan

Templářský rytíř. Jeho rodina má v Katalánsku loďařství, dokonce do Akkonu připlul ve vlastní lodi a přivezl cenné posily.

Hra plná plnění snů a velkých cílů, přičemž Roger má v ruce dobré karty a morální hranice si bude muset určit sám. Žádný rytíř se samozřejmě nevyhne bojovým akcím.

Pedro z Mancady

Řešení minulosti, osobní dilemata, západní křesťan

Teplářský seržant, který ještě nesložil sliby. K rytířům templu se přidal kvůli kariéře i kvůli možnosti smýt předchozí hříchy. Pedro je oddaný křesťan a rád za svou víru položí život. Jenže v poslední době ho od oddanosti cosi odlákává a Pedro si možná poprvé v životě není úplně jistý tím, kde je jeho místo.

Jeho hra bude o narušení jistoty a jejímu znovunalézání. Nějaké rodinné vztahy a volání minulosti, co se nenechá umlčet. Nevyhne se bojovým akcím.

Theobald Guadin

Politika, morální dilemata, západní křesťan

Templářský maršál a komtur. Po velmistrovi nejvýš postavená osoba v řádu. Zdá se, že se s velmistrem často neshodnou. Ale oba jsou především loyální řádu a Kristu. Spravuje obrovské templářské jmění a legendární poklad. Nikdo kromě samotných členů vedení řádu neví, jak je vlastně velký a co všechno se v něm nachází.

Bude řešit velká morální dilemata, možná bude muset tvrdě obhajovat své postoje. Žádný rytíř se samozřejmě nevyhne bojovým akcím.

Guy z Pirou a Ibelinu

Povinnost, morální dilemata, západní křesťan

Templářský komtur a lékař. Má za sebou pestrý život a když dostal do správy hezké panství Ibelin jižně od Akkonu, plánoval usadit se tam a v klidu dožít. Jenže události se seběhly jinak a Guy se vrátil do centra dění.

Guy je dobrým lékařem i bojovníkem a nehodlá se ale jen tak přihlížet, jak poslední křesťanská výspa ve Svaté zemi mizí pod nohama Mamlúků. Hodlá ještě uštědřit pár ran a hlavně vytěžit do poslední unce své bohaté životní zkušenosti. Žádný rytíř se samozřejmě nevyhne bojovým akcím.

Jean de Villiers

Politika, vedoucí role, západní křesťan

Velmistr Johanitů. Je to tvrdý a zkušený válečník. Říká, že nepřítel venku je sice početný, ale nepřátelští vojáci nejsou dobří. A když se křesťanské síly ve městě spojí a vyrazí do rozhodného protiútoku, Mamlúky rozeženou.

Jean bude mít velké a odpovědné vyjednávání, které může zvrátit osud města. Má v ruce větší karty než na které vypadá. Bude přitom stále v nejistotě, kdo je vlastně spojenec a kdo tak úplně ne. A jako každý rytíř se samozřejmě nevyhne bojovým akcím.

Humbert z Graifswaldu

Západní křesťan, řádový rytíř, (romantika), morální dilemata

Jeden z mála Němců v johanitských řadách. V řádu sice nezastává žádné významnější postavení, ale je všemi rytíři uznávaný jako skvělý bojovník, kterého je dobré mít v bitevní vřavě po boku.

Humbert nebude mít složitá jednání ani diplomacii, je to charakter přímý a nesmlouvavý. Všechny tyhlety diplomatické tanečky považuje za zbytečné. Má se prostě vyrazit na Mamlúky a skoncovat s nimi! Žádný rytíř se samozřejmě nevyhne bojovým akcím a Humbert je bude často vyhledávat.

Mateus Figuéres

Řešení minulosti, osobní dilemata, (kněz), západní křesťan

Mladý řádový rytíř z menší šlechtické rodiny, který za sebou má už poměrně divoký život. Sice studoval na kněze, dosáhl i nižšího svěcení, ale knězem být neche a k víře má prapodivný vztah. Na druhou stranu, i když přímočarý, jeho jednání často vychází z odhodlání bránit nevinné. Dalo by se sice říci, že k meči má blíže než k víře, ale životní cestu i místo si teprve hledá. Kdo ví, co budoucnost přinese?

Matea čeká místy poměrně temná hra, kde se bude muset vyrovnat s přízraky své minulosti a čelit jim i následkům, které s sebou přinášejí. Čeká ho hra, která je trochu za hranou morálky, každopádně bojovat Mateus umí a jako rytíř se samozřejmě nevyhne bojovým akcím.

Bartoloměj Pizan

Západní křesťan, řádový rytíř, morální dilemata

Málomluvný rytíř, který se k řádu špitálníků přidal před pár lety. Pochází z úplně opačného konce světa. O iluze už ve Svaté zemi dávno přišel a je vlastně dost znechucený tím, kam se to tady všechno posunulo. Všechny ta diplomacie a kličkování! Bartoloměj sem přijel zabíjet nevěřící a teď s nimi pomalu sdílí svoji ložnici. A to se mu pranic nelíbí. Svou animozitu vůči Templářům ani neskrývá. Je to banda zrádců!

Bartoloměj možná přijde i o zbytek svých iluzí a možná díky tomu najde novou víru v lidi, a nebo taky ne. Každopádně je to rytíř, takže bojovat bude.

Tankred de Gailly

Politika, těžká rozhodování, západní křesťan

Johanitský komtur. Vede správu johanitských hradů ve Svaté zemi, ve velení druhý nejvyšší po velmistrovi. Svá nejlepší léta má již za sebou a raději, než s mečem se ohání slovem.

Náročná přesvědčovací hra s velkými cíli, tajemstvím a velkou odpovědností. Ani on se nevyhne bojovým akcím.

Dominik

Západní křesťan, mnich a kněz, otázky víry a vůdčí náboženská a morální role

Dominikánský mnich a kněz. Přišel před lety s templáři ze západu a mezi lidmi se stal velmi oblíbeným. Na rozdíl od jiných kněží žije Dominik příkladným asketickým životem a co říká, to i dělá.

Duchovní hra pro hráče, který svou autoritu bude muset nejednou vynaložit k usměrňování fanatiků, kteří by všechno zkazili. A nebo se nechat strhnout jedním z nich… Nebo je vést. Zkušenosti a vliv na to má. Jak lákavá ta myšlenka může být!

Jindřich II z Lusignanu

Západní křesťan, vůdčí role, náročná politická vyjednávání a rodinné vztahy

Kyperský a jeruzalémský král. Přestože si na trůn dělají nároky i jiní, jeruzalémskou korunu získal právě on a to svatbou s Konstancií. Mají spolu i dceru Markétu. Jeho příjezd všichni napjatě očekávají.

Náročná hra, kdy král bude muset často nesmlouvavě uplatnit svou autoritu a usměrnit různé sobecké zájmy spojenců a vazalů, jinak se mu obrana zhroutí pod rukama.

Konstancie Sicilská

Západní křesťanka, vůdčí rozhodovací role, náročné rodinné vztahy

Královna, žena Jindřicha II., matka Markéty. Dcera aragonského krále Federica a tedy dědička jeruzalémského trůnu, na který přivedla svého muže. Všichni vědí, že na krále naléhá, aby se všech spojenců Anjou zbavil.

Konstancie bude mít spoustu práce. Nechce ztratit vliv na řešení velkých věcí. Přitom bude mít starosti uvnitř vlastní rodiny a mnoho nepřátel vně ní.

Otto z Grandsonu

Západní křesťan, politicá vyjednávání, intriky, romantika

Velitel královských sil v Akkonu. Zkušený generál, který se s mamlúky nejednu střetl. Ujal se velení královského vojska, ve kterém se spojí síly Kypru, Kilikie a lombardských žoldnéřů.

Otto bude muset být královou pravou rukou a často rozhodovat důležité věci, na které králi nezbudou síly, sbírat informace a pomáhat králi. Žádný rytíř se samozřejmě nevyhne bojovým akcím.

Amaury

Západní křesťan, politika, intriky, vyjednávání

Amaury je bratr krále Jindřicha a byla mu svěřena funkce konstábla. Je to urozený mladý muž, který se těší, že si při porážce mamúlků před Akkonem vydobude slávu a zásluhy.

Amaury má velké sny a plány. Těší se na bojové situace a doufá, že se jimi proslaví.

Celestýna

Západní křesťanka, služba, náročné vztahy, tajemství, morální dilemata

Dvorní dáma na dvoře královny i princezny Markéty. Pochází z místní drobné šlechtické rodiny a osud tomu chtěl, že se kdysi stala Markétinou chůvou. U lecčeho se namane, leccos ví a Markéta i Konstancie na ni leckdy dají.

Její hra bude o vztazích, o odpuštění a dilematech, kam až může zajít služba a věrnost.

Markéta z Lusignanu

Západní křesťanka, dobrodružství, porušování hranic

Dcera Jindřicha a Konstancie, Kyperská a jeruzalémská princezna. Vymohla si na otci, že chce být obraně Akkonu přítomna. Kdo ví co od takového dobrodružného výletu Markéta očekává…

Markéta může zažít mnoho dobrodružství ve všech jeho formách – včetně zajímavých romantických vztahů. A hodlá si je užít, ať se to komu líbí nebo ne. A možná kvůli tomu přijdou nějaké konflikty nejen v rodině. Markétu čeká hra na hraně a možná i za hranou morálky.

Ioannes

Východní křesťan, romantika, politika, přátelství

Kapitán královského loďstva. Je to zkušený a moudrý námořník a ostřílený voják, královské loďstvo jistě bezpečně odnaviguje až do Akkonu. Ioannes zná věci, které jiní nepoznají: ví, kdy počasí dovolí jakou plavbu a z toho také může domyslet, co je a co není reálné. Může tak dávat neocenitelné rady.

Jeho hra se bude točit jak kolem vysoké královské politiky, tak kolem vztahů místní řecké komunity.

Avram

Bohatý měšťan, Žid, morální dilemata, vyjednávání, tajemství 

Židovský obchodník, manžel Ráchel, strýc Ester. Jejich rodinný podnik po generace dobře prosperoval. Uměli dobře nakoupit koberce a látky z Persie i z Chórezmu, vyzná se ve zbraních a nároční zákazníci u nich vždy našli i luxusní šperky. Když Jeruzalém obsadili Saladinovi Arabové, nic moc se pro Avramovu rodinu nezměnilo. Ale když došlo v Káhiře k převratu a k moci se dostali turečtí mamlúci, věděl, že je zle. Zabalili zboží a s rodinou vyrazili do nejlépe opevněného přístavu – Akkonu. Zde žijí už pár let a vypadá to, že se přístav udrží. Ale co když ne?

Jeho hra bude o jednání se správnými lidmi ve správný čas, zajištění budoucnosti pro rodinu a nelehké situaci v nelehké době.

Ráchel

Židovka, rodinné vztahy, morální dilemata, tajemství

Avramova žena Ráchel má spoustu starostí. Takovou dobu přemlouvala Avrama k cestě, až už skoro bylo pozdě. Vše se dalo zařídit v mnohem větším klidu. Mají v Evropě příbuzné a měli by sednout na nejbližší loď a jet za nimi. Tady už štěstí neudělají. 

Ráchel sdílí s Avraham jedno nepěkné tajemství a nejmíň jedno skrývá před celou rodinou. Navíc má přijet Esteřin snoubenec Samuel z Tripolisu a jeho přítomnost nejspíš taky pěkně zamíchá kartami. A její neteř  Ester si poslední dobou hrozně vymýšlí, už aby byla vdaná!

Ester

Židovka, romantika, náročné rozhodování, tajemství

Avramova a Ráchelina neteř Ester umí několika jazyky, zajímá se o lékařství a vědu. Ale tohle pro židovské děvče z bohaté rodiny s rodkomenem není. Má se brzy vdát, její snoubenec už je snad na cestě z Tripolisu. Měla by být šťastná. Ale za hradbami jsou mamlúci a kdo ví, co přinese budoucnost. Dokáže ji Ester vzít do vlastních rukou?

Ester čeká romantika, bude mít možnost nahlédnout do rodinné historie a napravit nebo se srovnat s nějakými křivdami z minulosti.

Samuel ben Cohen

Urozený bojovník a obchodník, Žid, temná minulost, těžká dilemata

Židovský bojovník, co přijel do Akkonu s Licií z Tripolisu. Je to tripolisský obchodník a vlivný člověk, který ale neváhá za svou věc jít i bojovat. Je to snoubenec Ester. Má ve své minulosti temná místa, která hrozí vyjít najevo, jak se k tomu Samuel postaví?

Shirin

Rozplétání tajemství, intriky, (romantika,) muslimka

Peršanka, její manžel Payom – obchodník s kořením, zahynul před několika týdny. O část majetku přišla, ale chudá rozhodně není. Nehodlá se zbavit těžce nabytých kontaktů a obchodních příležitostí jen kvůli idiotským mamlúkům! Jako vdova bude čelit v cechovní komunitě mnoha překážkám, ale Shirin je rozhodně více než schopná se o sebe postarat a ukázat všem, že může vést obchod bez muže. V nejhorším případě si vždycky poradí i jinak.

Čeká jí nelehká hra, kde se bude vyrovnávat s novou rolí v životě i obchodě. Dožene jí Payomova minulost a sliby a možná i její vlastní tajemství. Bude muset udělat nejedno těžké rozhodnutí.

Hadrata

Muslim, Peršan, mystika, těžké rozhodování

Mladý perský lékař, studoval v Isfahánu a říká se, že patří k Ismaelitům. A to je pak jasné, proč se raděj přidal ke křesťanům, než by zůstal venku s mamlúky. I když víru určitě změnit nehodlá, to zas ne!

Trochu tajemná a napínavá hra. Může být i nějaká romantika. Může se stát, že bude řešit bojové a nebezpečné situace. Bůh rozhodne, Inšalláh!

Chalid

Intriky, obchod, ochrana dcery, muslim

Arabský otrokář, bohatý a nepříjemný člověk. S mamlúky si nejspíš v minulosti něco provedli, když po jejich příchodu raději vyhledal bezpečí v křesťanském městě. Nebo, že by tu měl nějaké další obchodní zájmy? Morální dilemata neřeší, s tím ať za ním nechodí. Kromě jeho samého mu záleží maximálně na jeho dceři Dawíje. Člověk na Chálidově místě může snadno získat mnoho, ale jeden krok vedle a všechno může být ztraceno.

Chálida čeká hra morálně velmi za hranou – přece jen je to otrokář. Temná zákoutí, intriky, tajné dohody a tajemství jsou jeho denním chlebem. Ochránit svojí dceru a obchodní zájmy a ambice je priorita. A Chálidovi ambice rozhodně nechybí.

Dawija

Stíny miulosti, rodinné tajemství, muslimka

Chálidova dcera. Nejde přehlédnout, že je krásná, a prý svým tancem už učarovala nejednomu muži. Ale otec ji pečlivě hlídá a tak o ní nikdo moc neví. Nikdy neřešila, jak tatínek přišel k bohatství. Tatínek přece vždycky všechno zařídí, je to její malý bůh. Hned po Allahovi samozřejmě!

Dawíja vypadá, že otce poslouchá na slovo, ale kdo ví, jak dlouho to tak skutečně bude. Čeká ji romantika a těžké rozhodování.

Rashne

Peršan, muslimská komunita, rodinné vztahy, morální dilema

Mladý Perský obchodník s hedvábím. Obchod se teď trochu zkomplikuje, ale plánuje dovézt zboží do Itállie a pak se uvidí. Obchod je obchod a i ve válce lidi musí jíst a oblékat se!

Rashneho hra bude o vztahu s jeho ženou, kterou bezmezně miluje a o spolupráci. Ve hře je čekají těžká dilemata.

Yasmina

Rashnova žena je milá dívka, kterou si většina lidí hned oblíbí. Manželovi pomáhá s obchodem. A rozumí mu stejně dobře jako hudbě a tanci.

Yasmina je těhotná, s mužem mají hezký vztah, jsou  partneři jak v manželství tak v obchodě. Ve hře je čekají těžká dilemata.

Giovanni de Ventimiglia

Vyjednávání, politika, západní křesťan

Velitel lombardských žoldnéřů. Najal ho král Jindřich. Giovanni je tvrdý chlapík jehož životem je boj. Umí přijímat i rozdávat rány a nic ho nevyvede z rovnováhy. A takový i musí být, chce-li udržet na uzdě bandu hrdlořezů, které naverboval. Mazanost mu také nechybí.

Morální dilemata neřeší. Čeká ho vysoká hra, v hledáčku má velké zisky, a má v ruce silné karty. A samozřejmě se nevyhne bojovým akcím.

Cesare

Vyjednávání, přátelství, západní křesťan, těžká rozhodnutí

Kapitán velící lombardským lodím má dost zkušeností s dálkovými plavbami. Je pravda, že Giovanni trochu škudlil a jeho lodě napěchoval nezkrotnými vojáky až po okraj. Za dobrého počasí to nevadí, ale kdyby vypukla bouře je to zlé, takhle přetížení by do vln nemohli. Musí kontrolovat počasí a udržovat lodě připravené. Tahle výprava se mu pranic nelíbí.

Konflikt mezi loyalitou a etickými zásadami. Samozřejmě se nevyhne bojovým akcím.

Marcello

Diplomacie, intriky, ambice, západní křesťan

Benátský obchodník, člen benátského senátu – sboru patriciů. Benátky mají obchodní stanice po celé Levantě, Marcello má na starosti jejich řízení. Má v přístavu svou rychlou triéru a mamlúci za hradbami ho evidentně nechávají chladným. Daleko víc ho rozčiluje lombardská flotila. Tím spíš, že jejich vojsko je momentálně nejsilnější ve městě. Aby tak nechtěli ohrozit jeho podnik!

Morální dilemata neřeší, Marcellovou morálkou je obchod, zisk a úspěch. Čeká ho vysoká hra a má v ruce silné karty.

Robert ze Sorequ

Rodinná tajemství a náročné vztahy, šlechtic, západní křesťan

Robert je manželem Melity, otcem Filipa a Petronily. Jsou potomci  Normanů, kteří přišli před 200 lety s první křížovou výpravou. Sami se tu už cítí doma. Jejich panství není velké, ale leží na dobrém místě mezi Jeruzalémem a přístavem. Po pádu Jeruzaléma tu začalo být horko a s příchodem mamlúků musel Robert panství opustit a uprchnout za hradby Akkonu. Doba je těžká a Roberta k tomu všemu ještě tíží věci, které si možná sám ještě pořádně nepřiznal.

Náročná emotivní hra s velkými dilematy. Jako šlechtic se samozřejmě nevyhne bojovým akcím. A má velké nepříjemné tajemství.

Melita ze Sorequ

Rodinná tajemství, morální dilemata, západní křesťanka

Robertova žena, matka Filipa a Petronily. Pochází z dobré rodiny, její rodiče jí neustále připomínali, že se mohla vdát lépe. Což o to, asi mohla, a myslí si to zvlášť teď, když jejich državy zabrali ti barbarští mamlúci! Její muž proti tomu určitě mohl a měl něco udělat. Chlapi ve městě by se prostě měli sebrat a vyrazit udělat venku pořádek. Ale možná to není tak jednoduché, jak to vypadá.

Čeká jí přehodnocení některých životních pravd… nebo taky ne.

Filip ze Sorequ

Romantika, boj, rychlé dospění, západní křesťan

Robertovu synovi Filipovi je čerstvě osmnáct a je pod silným vlivem své matky. Ano, proti mamlúkům měli něco udělat, ne jen před nimi utéci jako zajíci a snažit se pobrat co nejvíce cenností. Filip je možná trochu naivní a snadno se nechá strhnout bojovnými řečmi, ale bez toho by se přece nedaly vyhrávat bitvy.

Filipa čeká hra plná mladického nadšení a rychlého dospění.

Petronila ze Sorequ

Diplomacie, komplikované rodinné vztahy, romantika, západní křesťanka

Robertova dcera Petronila je o něco starší než Filip (její bratr). Doposavad vedla relativně bezstarostný život, to se ale všechno začalo měnit, když její rodina musela uprchnout ze Sorequ. Měla se dobře vdát za Isidora z Haify, ale ten odjel s jejím strýcem vyjednávat vojenskou pomoc a od té doby o něm neslyšela.

V Akkonu na ni čeká nová zodpovědnost za vlastní osud. Bude muset velmi rychle dospět a čekají jí složité rodinné vztahy, nesnadné rozhodování i diplomacie. Romantika ji určitě nemine.

Ricoldo z Nedeidy

Politika, vyjednávání, rodinné vztahy, romantika

Riccoldo je vdovec, otec Bianky a Gerarda, švagr Garcíi.  Pochází z Katalánie, odkud přišli jeho předci  před 200 lety v první křížové výpravě. Jsou tu doma a Katalánii nikdy neviděli a vlastně ani nikdy neviděli své vzdálené příbuzné. Mají sice nevelké, ale hezké panství v Nedeidě, jen kousek od Akkonu. Země je tu úrodná a rodině se vždy dařilo. Když do Nedeidy dolehly zprávy o tom, že se do pohybu dalo mamlúcké vojsko, museli narychlo sbalit, co mělo cenu a dalo se odvézt, a uchýlili se pod ochranu akkonských hradeb. Ricoldo má obavy, co na jeho pečlivě hýčkaných pozemcích mohli mamlúci natropit a kolik škod bude muset po návratu napravovat. Navíc má starost o svou dceru, která je zasnoubená, ale kdo ví, jestli její snoubenec ještě žije. A jeho jediný syn se hrne do boje, opravdu o něj nechce přijít!

Riccoldo se nechce vzdát toho, co jeho rodina ve svaté zemi vybudovala a pobyt v Akkonu pro něj bude velká výzva. Popere se s osudem nebo mu půjde naproti?

Bianka

Zádpadní křesťanka, šlechtična, vztahová dilemata, romantika

Ricoldova dcera měla v Neidě nápadníka, a netuší, co s ním teď je. Má strach o jeho život. Slíbil, že za nimi dojede, jen co něco vyřídí, ale už tu měl dávno být. Bianka ho každý den vyhlíží a strachuje se o něj. Ona i její bratr Gerard odchod z domova nesou dost těžce a každý se s tím vyrovnává po svém.

Biancu čeká vyrovnávání se se změnami. Zároveň s nimi ale přichází i novém příležitosti, o kterých by se jí v Nedeidě možná ani nesnilo. Dokáže se jich Bianca chopit?

Garcia

Západní křesťanka, šlechtična, bojové situace, morální dilemata

Ricoldova švagrová, žena Ricoldova bratra Gabriela, teta Biancy a Rogera. Garcia se rozhodně nikam stěhovat nebude. Její muž Gabriel je na cestě za nimi. Než odešli z Nedeidy, vyrazil vyjednávat spojenectví do nedalekého Ísfahánu, dorazit by měl každým dnem. Palestina je její domov a i kdyby tu měla čekat snad se zbraní v ruce, tak se své země nevzdá. I kvůli její zatvrzelosti si ji její příbuzní občas dobírají, ale ona na to nedbá.

Garciu čeká vyrovnávání se se ztrátami, nastolení si nové role v rodině a vůbec ve světě.

Gerard

Západní křesťan, šlechtic, bojové situace, mladické nadšení, romantika

Ricoldův vytoužený syn. Úprk sem do Akkonu ho dost zasáhl. Po cestě se v duchu loučil se zemí, kterou má rád. Gerard je přesvědčený o tom, že tuhle zemi budou muset opustit a už se do ní nikdy nevrátí. Ale podobně jako jeho teta Garcia to nehodlá udělat jen tak, vezme pár těch parchantů s sebou.

Gerard je fanaticky nadšený do boje proti nevěřícím. Čeká ho hra plná jistoty o tom, co je správné. Protože co je správné,  to je přeci jasné, že? Ale možná ne všem…

Maurikios

Řecká komunita, intriky, složité rodinné vztahy a tajemství, morální dilemata, východní křesťan

Řek Maurikios je stavitel, majitel akkonské stavební hutě. Ve městě velice vážený a nežilo se mu zle. Jeho rodina prosperovala v Jeruzalémě celé generace. Ale věci kolem se mění a v jednu chvíli si Maurikios řekl, že bezpečnější bude vydat se z Levanty pryč.

Maurikios bude čelit názorovým proudům v jeho vlastní rodině a podniku. A má svá tajemství, která mohou mít vliv na celé město.

Irena

Řecká komunita, intriky, východní křesťanka, rodinné vztahy, odhalení tajemství

Maurikiova žena Irena má spoustu starostí s výchovou jejich děti. Pomalu jí přerůstají přes hlavu, má alespoň radost, že Nicholas se má k rodinnému řemeslu a dobře se zaučuje u svého otce. Ale co bude s Brise, věno pro ni bude stát spoustu peněz… starosti, samé starosti!

Irenu čekají složité rodinné vztahy, nějaká stará tajemství, která asi vyjdou na povrch.

Nicholas

Řecká komunita, východní křesťan, odhalená tajemství, ztráta iluzí

Nicholas je Maurikiův a Irenin starší syn, převezme po něm podnik, to je snad jasné. Nicholas se připravuje na to, být formální hlavou rodiny, až se otec odebere na odpočinek. A s tím převezme i všechny závazky, které se s tím pojí.

Konflikt schopného syna s otcem. Ustojí otec a syn svůj napjatý vztah?

Dafné

Řecká komunita, tajemství, romantika, dilemata, komplikované rodinné vztahy, východní křesťanka

Maurikiova neprovdaná sestra. Je to jeho největší ostuda. Zůstala na ocet, protože si postavila hlavu, když si odmítla vzít ženicha, kterého jí vybrala její rodina. Nepřinutili ji si ho vzít a pak už nebylo cesty ven. Daphné byla doteď v pozadí, ale od té doby, co je v Akkonu krize kvůli obležení, nachází v sobě skryté talenty. Už dávno není naivní dívkou, která se nedokázala postavit za ty, které miluje. Změny totiž mohou být nadějí ke změně k lepšímu, možná i na nový život.

Čeká ji náročná hra plná dilemat, předsudků a tajemství. Minulost občas klepe na dveře v tu nejméně vhodnou chvíli. Její hra bude také o hledání svého místa a cesty v životě.

Alexander

Řecká komunita, východní křesťan, víra, vášeň

Alexander je Hypoitův syn. Zdá se, že je velmi horlivý pro víru. Hypoitos by to za jiných okolností považoval za dobré znamení, ale v tomhle bláznivém světě si říká, jestli to není nepraktické. Ale Alexander to má jasné, Kristova cesta je ta správná a jediná!

Alexandrova hra bude mít mystické přesahy, bude hodně o víře, může být až o fanatismu. A možná i o vlastní trochu temnější stránce.

Brísé

Řecká komunita, východní křesťanka, romantika, hledání vlastní cesty

Maurikiova dcera, obdivuje svého bratra Nicholase a nechápe svou tetu Dafné, proč se neprovdala, když mohla! Co by za to Brísé dala, kdyby se mohla v klidu vdát, mít rodinu a všechny ty věci okolo. Jenže za hradbami zuří válka, matka si pořád stěžuje na uprchlíky a na stoupající ceny, Brísé se o sebe bude muset postarat sama…

Brísé bude hledat jistoty v dobách, kde žádné nejsou. Nebo že by přeci jen?

Hypoitos

Řecká komunita, křesťan, intriky, rodinné vztahy, východní křesťan

Hypoitos je tesař. První žena mu zemřela při úprku z Antiochie, a po nějaké době se v Akkonu seznámil a poté i znovu oženil s Lydií. Z prvního manželství má dceru Ophelii syna Alexandra. Lydie je také vdova a má dvě dospívající dcery Phoebe a Grétu. Nějak se jim daří tenhle rodinný slepenec udržet při životě. Nepatří sice k honoraci, ale válečné doby jeho řemesle, ač je to překvapivé, vždy spíš svědčily. Umí opravit poškozenou bránu, zná jak se staví některé válečné stroje, umí napravit poškozené krovy a spoustu dalších užitečných dovedností. A za ně se v poslední době dobře platí.

Jeho hra bude hodně o řešení komunity, rodiny a dilemat s tím souvisejících. Určitě bude mít co říci o chodu města.

Lydia

Řecká komunita, stíny minulosti, rodinné vztahy, východní křesťanka

Hypoitova nová žena, matka Grety a Phoebe a nevlastní matka Ophelie a Alexandra. Inu být macechou a matkou není jednoduchá role, ale Lydie je přesvědčená, že udělala pro své vlastní dcery, co se dalo. Ano, někdo by mohl říct, že zaplatila příliš vysokou cenu. Ale jaká cena je příliš vysoká, když je v sázce svoboda a bezpečí vlastních dětí?

Lydii čeká hra s náročnými rodinnými vztahy a vyrovnávání se s minulostí.

Greta

Intriky, rodinné vztahy, morální dilemata, východní křesťanka, řecká komunita

Greta je mladší dcera Lydie a sestra Phoebe. Její život neběžel po hladkých kolejích, tak se rozhodla, že si je uhladí sama, jakmile bude moci. Greta měla divoké dospívání, které poznamenal úprk z obležené Antiochie a osudy s tím spojené. Greta se o sebe umí postarat, si dokáže zajistit přízeň lidí kolem sebe a na svůj věk umí až překvapivě dobře zacházet s lichotivou přízní mužů. Hlavně těch bohatých a mocných.

Gretu čeká hra plná složitých vztahů a hledání jistoty.

Phoebe

Mystika, romantika, rodinná tajemství, řecká komunita, východní křesťanka

Lydiina starší dcera, sestra Gretky. Phoebe hodně lne k víře. Má ráda příběhy, no vlastně je jimi posedlá, miluje vůni kadidla a v chrámu se vždycky cítí v bezpečí. Někdy má podivné vize, někdo říká, že je možná posedlá, někdo že je naopak políbená Bohem. Phoebe je to jedno, když jí dáte možnost vyslechnout si dobrý příběh, je její srdce vaše. A její příběhy si zas chcete poslechnout. I když někdy z nich můžete být poněkud otřeseni.

Phoebe čekají náročné rodinné vztahy, mystika a romantika.

Ophelia

Rodinné vztahy, romantika, tajemství, řecká komunita, východní křesťanka

Ophelia je nejstarší Hypoitovo dítě, starší i než její nevlastní sestry. Zvykla si nahrazovat v rodině zesnulou matku a teď je tu Lydia. Lydia se snaží, a Ophelie už je dost stará na to, aby chápala, že její role je jinde, ale moc jí to nejde a vznikají mezi nimi nepěkné třenice. Ale snad to spraví čas.

Ophelia bude řešit náročné rodinné vztahy, rodinná tajemství a stíny minulosti.

Vahan

Rodinné vztahy, tajemství, intriky, arménský křesťan

Vahan je úspěšný a bohatý arménský zlatník, manžel Arsiné, otec dvojčat Tigrana a Tamary a nejmladší Janny. Původně jsou z Antiochie. Je, tam odsud museli před pár lety uprchnout a teď jsou tu mamlúci zas. Vahan má sice v palestině závazky, ale o sebe a rodinu se dokáže postarat i jinde. Jeho zlatnický obchod je takovým neoficiálním centrem Akkonu.

Vahana čekají rodinné vztahy a nějaká rozčarování, intriky a vyjednávání v obchodním cechu.

Arsiné

Rozplétání tajemství, rodinné vztahy, arménská křesťanka

Arsiné je manželka Vahana, matka dvojčat Tigrana a Tamary a nejmladší Janny. S rodinou již zažívá druhé obléhání. Její muž Vahan se tváří, že jejich přesun z Akkonu bude jako další cesta za obchodem, ale Arsiné už to harcování zmáhá. Díky jejich zlatnickému krámku jsou neoficiálním centrem dění v Akkonu, téměř každý se tam čas od času staví na kus řeči, takže Arsiné ví, co se kde s šustne a moc se jí tahle role líbí.

Arsiné se bude muset popasovat s rodinnými tajemstvími a se stíny minulosti. Nevyhnou se jí ani morální dilemata.

Tigran

Romantika, rodinné vztahy, romantika, tajemství, arménský křesťan

Syn Vahana a Arsiné a dvojče Tamary, starší bratr Janny. Tigran se tady v Akkonu zamiloval a vůbec se mu odsud nechce. A jestli mu tatínek nedovolí vzít si svou vyvolenou s sebou, tak to bude muset Tigran zařídit nějak jinak. Je to horkokrevný mladý muž, co nevyjedná řečmi, zkouší silou.

Tigrana čekají nějaká rozčarování, přijde o nějaké ty iluze a hodně dospěje. Nebo taky ne.

Tamara

Přátelství, rodinné vztahy, romantika, tajemství, arménská křesťanka

Tamara je dcera Vahana a Arsiné, dvojče Tigrana a starší sestra Janny. Tamara je šikovná zlatnice po otci. Ten sice chce předat řemeslo Tigranovi, ale ten je zbrklý a zdaleka není tak pečlivý jako Tamara. Tamařiny šperky už teď zdobí vznešené členy správcové rodiny. A zdobily by určitě i další zdejší obyvatele, kdyby nebyli pravděpodobně za nedlouho mrtví.

Tamara bude čelit dilematům ohledně své rodiny, vztahům s přáteli že zdejší řecké komunity a i romantika si ji najde.

Janna

Nutnost dospět, rodinné vztahy, arménská křesťanka

Dcera Vahana a Arsiné, sestra dvojčat Tigrana a Tamary. Janna je nejmladší a nejmilovanější tatínkova dcera. Je to talentovaná muzikantka a jdou jí jazyky, už teď pro tatínka sjednává obchody s arabskými a franckými zákazníky. Je drzá a prostořeká, ale protože je mladá a krásná, tak jí to jak tatínek, tak zákazníci odpouštějí. Je jí jedno, kam půjdou, hlavně, ať je tam tatínek.

Jannu čeká hra hravá i vážná. Možná ji dokonce dostihne i zodpovědnost.

Lucie z Tripolisu

Politika, vedoucí role, západní křesťanka

Urozená dáma, jejímiž předky jsou jak účastníci prvních výprav, tak kilikijští a byzantští šlechtici. Je dcerou hraběte z Tripolisu a arménské princezny. V Akkonu zastupuje otce, který drží mamlúky obléhaný přístav Tripolis a její lidé na ni nedají dopustit. Proslýchá se, že v jeden moment sama oblékla zbroj a i díky její statečnosti se povedlo útok odvrátit. Do Akkonu dorazila s malou suitou – svou pobočnicí Morfií a židovským obchodníkem Samuelem.

Lucii čeká bojová epika, ztráta iluzí, ze které možná vyplyne nová naděje. Romantickou linku si hráčka může sama vytvořit.

Morfie

Služba, vyrovnání se s minulostí, řecká komunita, východní křesťanka

Luciina komorná, kam jde její paní, tam jde Morfie. Když paní řekla, jdeme bojovat, šla Morfie taky. Sice neoplývá takovou srdnatostí jako její paní, ale je spolehlivá a trpělivá. A to se cení!

Kam až dojde oddanost služby? Kam až je Morfie schopná zajít? Jak se popasuje se stíny své minulosti?

Asimah

Muslimská komunita, tajemství, intriky, boj, přátelství

Asimina kurdská rodina uprchla z Káhiry, když se k moci dostali Mamlúci. Nešlo přehlédnout, že se k nim i okolní Arabové chovali s velkým respektem a jistě jde o někoho významného. Asimin otec i bratři se přidali na stranu křesťanů proti Mamlúkům, přestože vyznáním jsou sunitskými muslimy. Bohužel všichni padli v nedávné době během bojů o okolní města.

Asimah má velký cíl, a v cestě jí stojí nebezpečné okolnosti. Poradí si s nimi nebo ji semelou?

Kateřina z Courtenay

Vyjednávání, intriky, politika, západní křesťanka

Mladá dědička konstantinopolského císařského trůnu. Někdo to možná zpochybňuje, ale Kateřina si své nenechá sebrat ani uniknout. Jednou je titulární císařovna, tak jí tak budou říkat. Peníze na to má. A má spojence na francouzském královském dvoře a hlavně – stojí za ní rodina Anjou a jejich vojáci.

Kateřinu čeká vysoká politika, velmi vysoká. Diplomacie a možná i romantika?